Bel ons: +31 (0) 614478596

Gratis verzending vanaf €150,- *

Enkel op afspraak geopend.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kreidlerstore.nl, 24-5-2012

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) consument, de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
b) Niet-Consument, de rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de eigenaar van Kreidlerstore.nl als bedoelt in artikel 1;
c) Overeenkomst op afstand, een overeenkomst die wordt gesloten waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
d) Bedenktijd, de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
e) Herroepingsrecht, de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de koop;
f) Duurtransactie, een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
g) Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 1 – Eigenaar

De webpagina/webwinkel Kreidlerstore.nl is eigendom van Firma Akkerman, hierna aangegeven als ‘Kreidlerstore.nl’ of ‘Kreidlerstore.nl’.

Artikel 2 – Gegevens Kreidlerstore.nl

Bedrijfsnaam: Firma Akkerman
Adresgegevens: Oude Wijk 32 A
Postcode en Plaats: 8434 NK WASKEMEER
E-mailadres: [email protected]
Rekeningnr: 325811199
KVK: 80827292
BTW nr. NL861816195B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid Consument

1- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod op Kreidlerstore.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Kreidlerstore.nl en de consument.
2- De algemene voorwaarden worden ten alle tijden beschikbaar gesteld via een hyperlink op Kreidlerstore.nl en/of het webadres www.Kreidlerstore.nl/algemene-voorwaarden
3- Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten worden deze algemene voorwaarden elektronisch ter hand gesteld aan de consument. Dit gebeurt door een vertoning, voordat de koop wordt gesloten, tijdens de bestelprocedure als bedoelt in artikel 5, lid 1. De consument dient tijdens de bestelprocedure met de voorwaarden akkoord te gaan alvorens de koop te kunnen sluiten. Tevens wordt gewezen op het feit dat de voorwaarden via een hyperlink op Kreidlerstore.nl of www.Kreidlerstore.nl/algemene-voorwaarden eenvoudig kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
4- Indien de overeenkomst niet elektronisch wordt gesloten wordt, in afwijking van het derde lid van dit artikel, de consument gewezen op de mogelijkheid tot de kennisgeving bedoelt in het tweede lid van dit artikel, en worden zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk schriftelijk toegezonden.

Artikel 3A – Toepasselijkheid Bedrijf

1- Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Kreidlerstore.nl de niet-consument (bedrijven), met dien verstande dat daar waar consument staat, dit gelezen dient te worden als niet-consument.
2- In afwijking van lid 1 zijn de artikelen 7A, 7B, 8 en 9 niet van toepassing voor een tot stand gekomen overeenkomst tussen Kreidlerstore.nl en de niet-consument.

Artikel 4 – Aanbod

1- Kreidlerstore.nl behoudt zich het recht om de koop te ontbinden indien er sprake is van een foutief weergegeven aanbod op Kreidlerstore.nl of indien blijkt dat een product niet in voorraad blijkt te zijn. Onder foutief wordt mede verstaan elke kennelijke fout, vergissing, typ- of schrijffout, of verkeerd weergegeven prijzen.
2- De consument kan geen rechten ontlenen aan de productbeschrijvingen en afbeeldingen van een product zoals deze zijn weergegeven op Kreidlerstore.nl. Alleen de artikelnaam is bepalend voor de inhoud van de prestatie aan de zijde van Kreidlerstore.nl.
3- Kreidlerstore.nl is niet aansprakelijk voor de foutief weergegeven informatie als bedoelt in het eerste of tweede lid van dit artikel.
4- De volgende informatie worden door Kreidlerstore.nl op Kreidlerstore.nl als volgt weergegeven:
a) Alle prijzen zijn inclusief belastingen, tenzij anders weergegeven
b) De verzendkosten zijn 8,95 (inclusief omzetbelasting), tenzij anders weergegeven
5- Tijdens de bestelprocedure wordt de consument op de hoogte gesteld van:
a) de wijze waarop de overeenkomst wordt gesloten.
b) van zijn recht herroepingsrecht als bedoelt in artikel 7A of 7B.
c) van de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
d) van de waarop de consument eventuele opgeslagen informatie kan opvragen
e) de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.

Artikel 5 – Bestelprocedure

1- De bestelprocedure van Kreidlerstore.nl bestaat uit:
a) Winkelwagen: Een overzicht van de producten zoals deze door de consument in de winkelwagen zijn geplaatst. De consument kan de bestelprocedure slechts vervolgen door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, welke tevens op een duurzame wijze zijn op te slaan door middel van een het downloaden via een hyperlink.
b) Bestelwijze: De consument kan kiezen tussen kiezen tussen eenmalige aankoop, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een account, of tussen het aanmaken van een account, waarbij gegevens worden opgeslagen zodat de bestelprocedure later eenvoudiger doorlopen kan worden. Klanten die reeds in het bezit zijn van een account kunnen de inloggegevens hier invoeren.
c) Betaalgegevens: Het invoeren van het factuuradres van de klant. Deze stap kan worden vervangen door consumenten die zich hebben geregistreerd door in te loggen met hun account.
d) Verzendgegevens: Het invoeren van het afleveradres van de bestelling. Deze stap kan worden vervangen door consumenten die zich hebben geregistreerd door in te loggen met hun account.
e) Verzendwijze: Momenteel wordt een bestelling verzonden middels TNT POST.
f) Betalingsgegevens: De consument kan kiezen uit een aangeboden betalingsmethode.
g) Bestellingscontrole: De consument ontvangt een overzicht de ingevoerde gegevens als bedoelt onder a-f en kan de bestelling bevestigen waarna het order is geplaatst.
2- Na het doorlopen van de bestelprocedure als bedoelt in lid 1 wordt de consument, afhankelijk van de gekozen betalingsmethode als bedoelt in lid 1 onder e, in staat gesteld te betalen middels volgens de gekozen betalingsmethode. Gelet op artikel 6, lid 1 worden betalingen van consumenten die de bestelprocedure als bedoelt in lid 1 niet volledig hebben doorlopen teruggeboekt.

Artikel 6 – Overeenkomst

1- Door het doorlopen van de volledige bestelprocedure als bedoelt in artikel 5, lid 1 wordt de overeenkomst door de consument aanvaard.
2- In afwijking van het voorgaande lid kan Kreidlerstore.nl voorafgaand aan de overeenkomst besluiten dat de overeenkomst slechts tot stand bij een vooraf bepaald minimaal bestelbedrag, daarbij niet inbegrepen kortingen of verzendkosten als bedoelt in artikel 4 lid 4 onder b.
3- Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kreidlerstore.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4- Kreidlerstore.nl is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de bestelprocedure en de beveiliging van de gehanteerde betaalmethodes.
5- Kreidlerstore.nl kan ten alle tijden zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Kreidlerstore.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Kreidlerstore.nl gerechtigd:
a) een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
b) indien blijkt dat overeenkomst reeds tot stand is gekomen kan Kreidlerstore.nl deze ontbinden.
6- Kreidlerstore.nl zal na het sluiten van de overeenkomst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a) het bezoekadres van de vestiging van de Kreidlerstore.nl waar de consument met klachten terecht kan;
b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c) de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
7- Indien Kreidlerstore.nl zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid van toepassing op elke levering.

Artikel 7A – Herroepingsrecht levering van producten

1- Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen na aflevering van de bestelling.
2- Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Kreidlerstore.nl retourneren, eventueel conform de door Kreidlerstore.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7B – Herroepingsrecht bij levering van diensten

1- Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 7 werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2- Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Kreidlerstore.nl bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

1- Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van de verzendkosten als bedoelt in artikel 4, lid 4 onder b en de kosten van de terugzending voor zijn rekening.
2- Reeds gedane betalingen door de consument worden door Kreidlerstore.nl terugbetaald, met aftrek van de in lid 1 in rekening gebrachte kosten.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

1- Er bestaat geen herroepingsrecht voor de volgende producten:
a) die door Kreidlerstore.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Kreidlerstore.nl geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3- Er bestaat geen herroepingsrecht voor de volgende diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 10 – De prijs

1- Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. Dit alles onverlet artikel 4, lid 1
2- In afwijking van het vorige lid kan Kreidlerstore.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Kreidlerstore.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3- Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn te allen tijde toegestaan, mits:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4- De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

1- Kreidlerstore.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, tenzij de consument van het feit bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de non-conformiteit.
2- In het aanbod vermelde specificaties, de afbeeldingen zoals worden weergegeven op Kreidlerstore.nl zijn niet bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.
3- Kreidlerstore.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

1- Kreidlerstore.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2- Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3- Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal door Kreidlerstore.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 40 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4- Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Kreidlerstore.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de consument.
5- Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Kreidlerstore.nl.

Artikel 13 – Duurtransacties

1- De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2- Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal een jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 14 – Betalingstermijn

1- Indien betalingen niet zijn verricht tijdens de bestelprocedure dient de consument verschuldigde bedragen te voldoen binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst als bedoelt in artikel 6, lid 1 van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
2- Lid 1 is tevens van toepassing indien betalingen om welke reden dan ook niet zijn ontvangen of zijn ongedaan gemaakt.
3- Na de termijn als bedoelt in het eerste lid van dit artikel is de consument van rechtswege in verzuim, en is Kreidlerstore.nl gerechtigd om administratie- en behandelingskosten in rekening te brengen.
4- Na het versturen van een aanmaning kan Kreidlerstore.nl besluiten een incassodienst in te schakelen. Alle buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de consument.
5- De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kreidlerstore.nl te melden.
6- In geval van wanbetaling van de consument heeft Kreidlerstore.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om alle vooraf aan de consument gemaakte kosten, daarbij inbegrepen de kosten als bedoelt in lid 3, in rekening te brengen.

Artikel 14A – Automatische incasso

1- Kreidlerstore.nl kan automatische incasso aanbieden als betalingsmethode in de bestelprocedure als bedoelt in artikel 5.
2- Door het doorlopen van de volledige bestelprocedure als bedoelt in artikel 5 gaat de consument akkoord met het eenmalig afschrijven van het bedrag indien hij kiest voor betaling als bedoelt in lid 1.

Artikel 15 – Kortingcodes, Aanbiedingen en Advertenties

1- Kreidlerstore.nl kan middels kortingcodes en aanbiedingen tijdelijk de prijzen van producten verlagen.
2- Bij gebruik van een kortingscode wordt een vast bedrag en/of vast percentage in mindering gebracht op de productprijs.
3- Bij een aanbieding wordt de productprijs verlaagt met een vast bedrag.
4- Een kortingcode of aanbieding kan op ieder moment door Kreidlerstore.nl eenzijdig worden gewijzigd of opgeheven.
5- Lid 4 van dit artikel is eveneens van toepassing indien de actievoorwaarden of een advertentie anders bepalen.
6- Lid 4 van dit artikel is eveneens van toepassing indien er reeds een overeenkomst is gesloten tussen de consument en Kreidlerstore.nl, waarbij sprake is van een product met aanbieding of korting. In dat geval kan Kreidlerstore.nl de overeenkomst eenzijdig ontbinden.
7- Een aanbieding is niet geldig in combinatie met andere kortingcodes of aanbiedingen. De consument is in dat geval gehouden de laagste korting te vergoeden. Kreidlerstore.nl kan in dat geval tevens de overeenkomst eenzijdig ontbinden.
8- Aan advertenties of promotie van kortingcodes en aanbiedingen in welke vorm dan ook kunnen geen rechten worden ontleend, de vorige leden van dit artikel gelden onverkort, bij strijdigheid prevaleert dit artikel.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1- Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden, en schriftelijk worden ingediend bij Kreidlerstore.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2- De bij Kreidlerstore.nl ingediende klachten als bedoelt in het eerste lid van dit artikel worden binnen een termijn van 30 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt dit door Kreidlerstore.nl binnen de termijn van 30 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3- Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost dient de consument zich te beroepen op de rechterlijke macht.

Artikel 17 – Toepasselijk Recht

Op overeenkomsten tussen Kreidlerstore.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Gratis verzending (NL)

Boven een bedrag van €150,-

Gemakkelijk retourneren

14 dagen geld terug garantie *

Internationale garantie

Geldig in het land van gebruik

100% Veilig betalen

iDeal / Paypal / Bankoverschrijving